Realizowane projekty

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 14526/2017/ASOS pod tytułem Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych zawarta w dniu 31.03.2017 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.Okres realizacji zadania publicznego od 01.04.2017 do 31.12.2017.
Kwota dofinansowania 159300,00zł.

UMOWA O DOTACJE ZAWARTA W DNIU 12.09.2016R. POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ „ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2016 DO 31.08.2017R. KWOTA DOTACJI 160 000, (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZLOTYCH).

Konkurs Grantowy „Razem Może Więcej” Edycja IV Partnerami przy realizacji Projektu są :
Fundacja „Dbam o Zdrowie” oraz Caritas Diecezji Radomskiej Celem szczegółowym projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez zapewnienie osobom potrzebującym zapotrzebowania na leki oraz inne materiały medyczne w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuacji terapii.
Budżet Projektu wynosi 85 000 PLN
Fundacja wkład własny 42 500 PLN oraz Caritas Diecezji Radomskiej 42 500 PLN
Projekt będzie realizowany od 15.05.2015 do 30.04.2016.
Fead 2014-2020
 
Telefon Zaufania

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 12023/2016/ASOS pod tytułem Telefon Zaufania ?Linia Braterskich Serc” zawarta w dniu 05.07.2016 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.
Okres realizacji zadania publicznego od 01.07.2016 do 31.12.2016.
Kwota dofinansowania 114 200,00zł.

„Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej”

Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.5.2.2017 z dnia 10.02.2017
Termin realizacji: 15.02.2017-31.12.2017

Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie

 „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” to zadanie publiczne realizowane na podstawie trzyletniej Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej. Jest w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia. Jest realizowane od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.
Opis zadania: Celem głównym zadania jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy w rodzinie do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Cel jest realizowany poprzez prowadzenie następujących form pomocy: *działania leczące – prowadzenie długoterminowej pomocy w postaci psychoterapii (psychoanalitycznej, systemowej, poznawczo- behawioralnej) ? w formie cyklicznych cotygodniowych spotkań 50 minutowych * działania wspierające – realizowanie w postaci: 1.poradnictwa i konsultacji psychologicznych 2.terapii wsparcia 3.poradnictwa i konsultacji o charakterze prawnym . Zapisy na poszczególne formy pomocy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Wsparcia w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00., pod numerem telefonu : 48/365-10-87, a także osobiście ul. Kościelna 14b.
 
CNiZ,,Bajka”
Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji trzyletniej: 456.000 PLN
Nr umowy: 8141.53.9.2016.IK z dnia 30 grudnia 2016 r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

Projekty realizowane przez Pedagogów ulicznych

Wsparcie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. pod nazwą ?prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy” zgodnie z umową nr ZS-II.526.4.2016.MP z 01.02.2016 r. w Radomiu
Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016
„Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn”
Projekt pt. „ROZWÓJ DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ DLA OSÓB BEADOMNYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ” współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy WPS-VI.946.2.120.2015 ma służyć:
– podniesieniu efektywności systemu usług pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych. Udzieleniu pomocy w formie noclegu interwencyjnego – o „niskoprogowym” standardzie – dla osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania;
– współpracy z ludźmi (streetworkerami) pomagającymi bezdomnym, którzy przebywają na ulicy;
– rozwojowi dostępności i efektywności usług pomocy interwencyjnej wraz z działaniami prewencyjnymi.
Kwota dotacji: 15 000, 00 zł
Termin realizacji: 01.06.2015-31.12.2015

 

Jadłodajnia

Zgodnie z umową Nr ZS.III.8124.7.2.2017 zawartą w dniu 30.12.2016r z Gminą Miasta Radom, jadłodajnia realizuje zadanie:

  • Tytuł zadania „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności”
  • Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017r do dnia 31.12.2019r
  • Kwota dotacji: 444.000.00 zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Dofinansowanie ze środków PEFRON zadania pn. dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych – ” VII Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”. Umowa Nr 2/2017, zawarta w dniu 15 maja 2017r. w Radomiu z PCPR w Radomiu. Kwota dofinansowania, wynosi 3 600,00 zł . Termin realizacji – 3 czerwca 2017r.

” Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną”
Realizacja zadania publicznego pod nazwą: ,,Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)”. Umowa Nr 8.P.2017 zawarta w dniu 8 marca 2017r. z Gminą Kowala.
Termin realizacji – 8.03.2017 do 31.12.2017r. kwota dotacji wynosi 3000,00zł.


„Zlikwidowanie barier transportowych”
Umowa nr 41/PZ/2017, zawarta dnia 07.02.2017r. z Fundacją PZU.
Termin realizacji: 02.02.2017r. – 31.03.2017r. .
Kwota dofinansowania wynosi 44.198,00 zł.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Umowa nr. 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. aneksem na 2017r.
Kwota dofinansowania wynosi 479 880,00 zł.”

Dom Matki i Dziecka
w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b
Zadanie pn. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej /Dom Dziecka/ od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.
Zadanie jest realizowane: zgodnie z umową nr 1/2013r o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 25 stycznia 2013 w Radomiu między Powiatem Radomskim i aneksem
nr 1 z dnia 6 lutego 2013r. do umowy Nr 1/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości 1 689.600 zł (słownie jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset złotych) co stanowi kwotę 3200 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych) miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez

Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

UMOWA NR ZS – II.8030.14.2.2016EW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2017R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI” ZAWARTA 30 GRUDNIA 2016R.
TERMIN REALIZACJI 1.01.2017R. – 31.12.2017R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.
Streetworking

Obecnie Caritas Diecezji Radomskiej informuje, że w okresie od 01.02.2016 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą:
„Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu” w 2016r. Niniejsze zadanie publiczne zostalo powierzone w formie wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.17.2.2016 zawartej w dniu 11.02.2016r. Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% ze środków własnych.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu? w 2014r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.13.2.2014 zawartej w dniu 20.01.2014r w Radomiu.

Kwota dotacji: 60.000,00zł.