Realizowane projekty

Zadania publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.pn: ”CZAS WAKACJI I NAUKI W POLSCE I PO POLSKU” w okresie od 2 CZERWCA 2017 r. do 11 CZERWCA 2017 r. zgodnie z Umową nr 116/0322/2017 zawartą w dniu 14.06.2017r. z Kancelarią Senatu Kwota dotacji: 50 000,00zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 14526/2017/ASOS pod tytułem Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych zawarta w dniu 31.03.2017 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.Okres realizacji zadania publicznego od 01.04.2017 do 31.12.2017.
Kwota dofinansowania 159300,00zł.

UMOWA O DOTACJE ZAWARTA W DNIU 12.09.2016R. POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ „ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2016 DO 31.08.2017R. KWOTA DOTACJI 160 000, (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZLOTYCH).

 

Fead 2014-2020
 
Telefon Zaufania

UMOWA NR ZS-II.8141.53.49.2016.IK na realizację zadania publicznego pn.
„Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 16.01.2017r. w Radomiu z  Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji 1 stycznia 2017r. – 31 grudnia 2017r.

Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 12023/2016/ASOS pod tytułem Telefon Zaufania ?Linia Braterskich Serc” zawarta w dniu 05.07.2016 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.

Okres realizacji zadania publicznego od 01.07.2016 do 31.12.2016.

Kwota dofinansowania 114 200,00zł.

 

„Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej”

Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia

Kwota dotacji: 65 000, 00 zł

Nr umowy: ZS.III.8124.5.2.2017 z dnia 10.02.2017

Termin realizacji: 15.02.2017-31.12.2017

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.07.2017 -31.10.2017

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 22 000,00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.3.19.2017.IK z dnia 22.06.2017
Termin realizacji: 24.06.2017-31.08.2017

Projekt pn. „„Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn: „Na wakacje po uśmiech”- Wyprawa po Uśmiech
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 54 950,00 zł
Nr umowy: 53/127/17 z dnia 14.07.2017
Termin realizacji: 15.06.2017-31.08.2017

 

Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie

 „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” to zadanie publiczne realizowane na podstawie trzyletniej Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej. Jest w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia. Jest realizowane od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.

Zapisy na poszczególne formy pomocy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Wsparcia w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00., pod numerem telefonu : 48/365-10-87, a także osobiście ul. Kościelna 14b.

 
CNiZ,,Bajka”

Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia

Kwota dotacji trzyletniej: 456.000 PLN

Nr umowy: 8141.53.9.2016.IK z dnia 30 grudnia 2016 r.

Termin realizacji: 1 Stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

Projekty realizowane przez Pedagogów ulicznych

Powierzenie zadania publicznego – Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu „pedagoga ulicy”w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2019 zgodnie z umową nr 8141.53.15.2016.IK z 30 grudnia 2016 r.

Kwota dotacji trzyletniej: 228.000,00 zł

Termin realizacji: 01.01.201 do 31.12.2019

 

Realizacja projektu zgodnie z umową nr 2728/GN_NGO/2017 z dnia  25 maja 2017 w ramach dotacji FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH FIO – MAZOWSZE LOKALNIE pn. „Street workout” na kwotę 5.000,00 zł.

 

Termin realizacji: 15.05.201 do 31.10.2017

 

Wsparcie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. pod nazwą ?prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy” zgodnie z umową nr ZS-II.526.4.2016.MP z 01.02.2016 r. w Radomiu

Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016

„Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn”
Projekt pt. „ROZWÓJ DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ DLA OSÓB BEADOMNYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ” współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy WPS-VI.946.2.120.2015 ma służyć:

– podniesieniu efektywności systemu usług pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych. Udzieleniu pomocy w formie noclegu interwencyjnego – o „niskoprogowym” standardzie – dla osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania;

– współpracy z ludźmi (streetworkerami) pomagającymi bezdomnym, którzy przebywają na ulicy;

– rozwojowi dostępności i efektywności usług pomocy interwencyjnej wraz z działaniami prewencyjnymi.

Kwota dotacji: 15 000, 00 zł

Termin realizacji: 01.06.2015-31.12.2015

Jadłodajnia

 

Zgodnie z umową Nr ZS.III.8124.7.2.2017 zawartą w dniu 30.12.2016r z Gminą Miasta Radom, jadłodajnia realizuje zadanie:

  • Tytuł zadania „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności”
  • Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017r do dnia 31.12.2019r
  • Kwota dotacji: 444.000.00 zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

„Prowadzenie Warsztatów Terapii  Zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)” Umowa nr. 7/PFU/2017 zawarta w dniu 24.04.2017r. w Iłży z Gminą Iłża. Termin realizacji 24.04.2017r. – 31.12.2017r.

Kwota dofinansowania, wynosi 30 000,00 zł.

Realizacja zadania publicznego, pt; „Wyjazd na kręgle”.
Umowa nr 52 UMWM/04/2017/ZD – Z –II /D, zawarta dnia 31.05.2017r. w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Termin realizacji: od 16.08.2017r. do 08.09.2017r.

Kwota w wysokości: 4 000.00 zł.

Dofinansowanie ze środków PEFRON zadania pn. dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych – ” VII Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”. Umowa Nr 2/2017, zawarta w dniu 15 maja 2017r. w Radomiu z PCPR w Radomiu. Kwota dofinansowania, wynosi 3 600,00 zł . Termin realizacji – 3 czerwca 2017r.

” Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną”

Realizacja zadania publicznego pod nazwą: ,,Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)”. Umowa Nr 8.P.2017 zawarta w dniu 8 marca 2017r. z Gminą Kowala.

Termin realizacji – 8.03.2017 do 31.12.2017r. kwota dotacji wynosi 3000,00zł.

„Zlikwidowanie barier transportowych”

Umowa nr 41/PZ/2017, zawarta dnia 07.02.2017r. z Fundacją PZU.

Termin realizacji: 02.02.2017r. – 31.03.2017r. .

Kwota dofinansowania wynosi 44.198,00 zł.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa nr. 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. aneksem na 2017r.

Kwota dofinansowania wynosi 479 880,00 zł.”

Dom Matki i Dziecka
w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b

Kontynuacja projektu : Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych /Dom Dziecka/.

Projekt pn.: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych /Dom Dziecka/ dotacja uzyskana od Starosty Radomskiego.

Adresatami zadania są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, bądź zastępczej zabrane z domu rodzinnego na mocy postanowienia sądu z terenu powiatu radomskiego, powiatu warszawsko – zachodniego, miasta Radom, powiatu przysuskiego.
Termin realizacji zadania w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku określonego w umowie nr 1/2014 z dn. 24 stycznia 2014r.

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 3416,00 zł ( słownie: trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 00/100) na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.

 

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

 

 

UMOWA NR ZS – II.8030.14.2.2016EW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2017R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI” ZAWARTA 30 GRUDNIA 2016R.

TERMIN REALIZACJI 1.01.2017R. – 31.12.2017R.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.

Streetworking

 

 

Obecnie Caritas Diecezji Radomskiej informuje, że w okresie od 01.02.2016 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

„Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu” w 2016r. Niniejsze zadanie publiczne zostalo powierzone w formie wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.17.2.2016 zawartej w dniu 11.02.2016r. Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% ze środków własnych.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu? w 2014r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.13.2.2014 zawartej w dniu 20.01.2014r w Radomiu.

Kwota dotacji: 60.000,00zł.

 

Projekty realizowane w placówkach:

Telefon Zaufania
Świetlica „Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej”
Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie
CNiZ,,Bajka”
Pedagodzy ulicy
„Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn”
Jadłodajnia
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dom Matki i Dziecka
Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa
Streetworking