Zrealizowane projekty

UMOWA NR ZS – II.8030.14.2.2016EW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2017R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI” ZAWARTA 30 GRUDNIA 2016R.

TERMIN REALIZACJI 1.01.2017R. – 31.12.2017R.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.

UMOWA O DOTACJE ZAWARTA W DNIU 12.09.2016R. POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2016 DO 31.08.2017R. KWOTA DOTACJI 160 000, (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZLOTYCH).
___________________________________________________________________________________________________________
UMOWA nr 11 Podprogram 2015 na realizację z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 zawarta w dniu 23.06.2015 roku ze Związkiem Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności, czas realizacji: 23.06.2015r. – 29.06.2016r.
 
Telefon Zaufania

UMOWA NR ZS-II.8141.53.49.2016.IK na realizację zadania publicznego pn.
„Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 16.01.2017r. w Radomiu z  Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji 1 stycznia 2017r. – 31 grudnia 2017r.

Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 12023/2016/ASOS pod tytułem Telefon Zaufania ?Linia Braterskich Serc” zawarta w dniu 05.07.2016 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.

Okres realizacji zadania publicznego od 01.07.2016 do 31.12.2016.

Kwota dofinansowania 114 200,00zł.

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 12023/2016/ASOS pod tytułem Telefon Zaufania ?Linia Braterskich Serc” zawarta w dniu 05.07.2016 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.
Okres realizacji zadania publicznego od 01.07.2016 do 31.12.2016.

Kwota dofinansowania 114 200,00zł.

UMOWA NR ZS-II.526.24.2016.MP Z GMINĄ MIASTA RADOMIA O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SPOŁECZNYM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015R. POD NAZWĄ “PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA”
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1.02.2016 -31.12.2016R., KWOTA DOTACJI: 12 000,00 zł.

“Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej”

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.5.2.2017 z dnia 10.02.2017
Termin realizacji: 15.02.2017-31.12.2017
Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 22 000,00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.3.19.2017.IK z dnia 22.06.2017
Termin realizacji: 24.06.2017-31.08.2017

Projekt pn. „„Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn: „Na wakacje po uśmiech”- Wyprawa po Uśmiech
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 54 950,00 zł
Nr umowy: 53/127/17 z dnia 14.07.2017
Termin realizacji: 15.06.2017-31.08.2017

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.07.2017 -31.10.2017

 

Projekt pn. Organizacja zajęć dla dzieci i dla rodzin wymagających wsparcia “Pomocna Dłoń”
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji: 13 000,00 zł
Nr umowy: WPS.VI.946.1.75.2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.12.2016

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ?Nasza przyszłość jest w naszych rękach”
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 30 146,00 zł
Nr umowy: 95/160/2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.10.2016

Projekt pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016r. wypoczynek wyjazdowy ?Uśmiechnięte wakacje”
Dofinansowanie: Mazowiecki Kurator Oświaty
Kwota dotacji: 12 250, 00 zł
Termin realizacji: 25.06.2016-31.08.2016

Projekt pn. Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: ?Na wakacje po uśmiech”
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000, 00 zł
Nr umowy: 94/159/2016 z dnia 06.07.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

Projekt pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 21 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.47.2016.IK z dnia 01.06.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

Projekt pn. “Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia” w 2016r
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.4.1.2016 z dnia 11.02.2016
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

Projekt pn. “Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 13 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.20.2016.MP
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie

”Projekt Rodzina”

Od 5 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest realizowane zadanie publiczne pn. „Projekt Rodzina”. Zadanie zostało zlecone Caritas Diecezji Radomskiej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017, oparciu o Umowę nr 509_I/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 48 tys.zł.

Głównym celem Zadania „Projekt Rodzina” jest stworzenie przestrzeni w postaci Oferty Pomocy dla rodzin wychowujących dzieci, par rodziców i mam, w siedzibie Ośrodka Wsparcia, w której w bezpieczny sposób będą oni mogli uczyć się rozwijać, chronić i naprawiać. Stworzenie takiej przestrzeni przyczyni się do pojawienia się realnych możliwości aktywnego działania w sferze publicznej osób, których dotychczas nie było na to stać i były wycofane z powodu przeżywanych trudności i nie radzenia sobie z nimi.

 

„Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” to zadanie publiczne realizowane na podstawie trzyletniej Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej. Jest w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia. Jest realizowane od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.

 “Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” to zadanie publiczne realizowane na podstawie trzyletniej Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej. Jest w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia. Jest realizowane od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.
Opis zadania: Celem głównym zadania jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy w rodzinie do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Cel jest realizowany poprzez prowadzenie następujących form pomocy: *działania leczące – prowadzenie długoterminowej pomocy w postaci psychoterapii (psychoanalitycznej, systemowej, poznawczo- behawioralnej) ? w formie cyklicznych cotygodniowych spotkań 50 minutowych * działania wspierające – realizowanie w postaci: 1.poradnictwa i konsultacji psychologicznych 2.terapii wsparcia 3.poradnictwa i konsultacji o charakterze prawnym . Zapisy na poszczególne formy pomocy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Wsparcia w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00., pod numerem telefonu : 48/365-10-87, a także osobiście ul. Kościelna 14b.
 
CNiZ,,Bajka”
Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014- 2016. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy Nr ZS-II.526.15.2014 zawartej w dn. 2 stycznia 2014 r. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 420 000 PLN.

Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma rok 2016 “Dopalaczom mówię nie- spędzam czas aktywnie i radośnie” w okresie od 04.05.2016 do 30.06. 2016 r. Zadanie realizowane na podstawie umowy NrZS-II.525.6.2016.IK zawartej w dniu 27.04.2016 rok. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 8.260 PLN.

 

Projekty realizowane przez Pedagogów ulicznych

 

Wsparcie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. pod nazwą ?prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy” zgodnie z umową nr ZS-II.526.4.2016.MP z 01.02.2016 r. w Radomiu
Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016
“Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn”
Projekt pt. ?ROZWÓJ DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ DLA OSÓB BEADOMNYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ” współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy WPS-VI.946.2.120.2015 ma służyć:
– podniesieniu efektywności systemu usług pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych. Udzieleniu pomocy w formie noclegu interwencyjnego – o ?niskoprogowym” standardzie – dla osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania;
– współpracy z ludźmi (streetworkerami) pomagającymi bezdomnym, którzy przebywają na ulicy;
– rozwojowi dostępności i efektywności usług pomocy interwencyjnej wraz z działaniami prewencyjnymi.
Kwota dotacji: 15 000, 00 zł
Termin realizacji: 01.06.2015-31.12.2015
Jadłodajnia
 “Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności, w/g umowy nr ZS.III.8124.17.2.2014 zawartej w dniu 2 stycznia 2014r. z Gminą Miasta Radom. 3 letni 2014-2016
Kwota dotacji – 130.000-, zł.

Jadłodajnia relizuje Umowę zawartą z Caritas Polska na zadanie “Kromka Chleba” – Nr Umowy 258/2013/CP z dnia 21.10.2013r z terminem realizacji do dnia 30.01.2014r.

Kwota dotacji – 12.000,00 zł.

 “Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności, w/g umowy nr ZS.III.8124.17.2.2014 zawartej w dniu 2 stycznia 2014r. z Gminą Miasta Radom. 3 letni 2014-2016
Kwota dotacji – 130.000-, zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej

 

“Dofinansowanie ze środków PEFRON zadania pn.: dofinansowanie organizacji sportu kultury, turystyki i rekreacji  osób niepełnosprawnych – ” II Konkurs Tańca Osób Niepełnosprawnych”. Umowa Nr. 12/2017, zawarta  w dniu 3 października 2017r. w Radomiu z PCPR w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi
3 600,00 zł. Termin realizacji dn. 14.10.2017r.

 

 

„Prowadzenie Warsztatów Terapii  Zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”Umowa nr. 7/PFU/2017 zawarta w dniu 24.04.2017r. w Iłży z Gminą Iłża. Termin realizacji 24.04.2017r. – 31.12.2017r.

Kwota dofinansowania, wynosi 30 000,00 zł.

Realizacja zadania publicznego, pt; „Wyjazd na kręgle”.

Umowa nr 52 UMWM/04/2017/ZD – Z –II /D, zawarta dnia 31.05.2017r. w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Termin realizacji: od 16.08.2017r. do 08.09.2017r.

Kwota w wysokości: 4 000.00 zł.

Dofinansowanie ze środków PEFRON zadania pn. dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych – ” VII Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”. Umowa Nr 2/2017, zawarta w dniu 15 maja 2017r. w Radomiu z PCPR w Radomiu. Kwota dofinansowania, wynosi 3 600,00 zł . Termin realizacji – 3 czerwca 2017r.

” Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną”

Realizacja zadania publicznego pod nazwą: ,,Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)”. Umowa Nr 8.P.2017 zawarta w dniu 8 marca 2017r. z Gminą Kowala.

Termin realizacji – 8.03.2017 do 31.12.2017r. kwota dotacji wynosi 3000,00zł.

„Zlikwidowanie barier transportowych”

Umowa nr 41/PZ/2017, zawarta dnia 07.02.2017r. z Fundacją PZU.

Termin realizacji: 02.02.2017r. – 31.03.2017r. .

Kwota dofinansowania wynosi 44.198,00 zł.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa nr. 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. aneksem na 2017r.

Kwota dofinansowania wynosi 479 880,00 zł.”

PROJEKTY 2016 R.

„Udzielenie dotacji przez Powiat Radomski z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów, na rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża w 2016 r.”

Umowa zawarta, w dniu 01.03.2016 r. Kwota dofinansowania 12 120,00 zł. Termin wykorzystania środków do dnia 31 grudnia 2016 r.

“Wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacje)”

Umowa Nr 7.P.2016, zawarta w dniu 29.02.2016 r. w Kowali. Kwota dofinansowania
w wysokości 3 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

“Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2016.
Kwota dofinansowania: 443 880,00 zł.”

“Wsparcie rodzin z osoba niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”

Umowa Nr 8/PFU/2016, zawarta w dniu 14.04.2016 roku z Gminą Iłża. Kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “VI Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 2/2016, zawarta w dniu 20.05.2016 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 300,00 zł. Termin realizacji 10 czerwca 2016 r.

Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych
i różnicowych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności
i aktywności

Umowa NR 47/111/2016 zawarta w dniu 21.06.2016 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa mazowieckiego mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Kwota dofinansowanie wynosi
13 700,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego – od 16 września 2016 r. do 26 września 2016 r.

“Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Umowa Nr 19/2016, zawarta w dniu 17 maja 2016 r. z gmina Skaryszew. Kwota dofinansowania wynosi 11 000,00 zł. Termin realizacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

“I Konkurs Taneczny Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 14/2016, zawarta w dniu 01.09.2016 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 000,00zł . Termin realizacji 17 września 2016 r.

PROJEKTY 2015 R.

 

„Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”.

Umowa nr 5/PFU/2015, zawarta w dniu 17.04.2015 r. z Gminą Iłża.
Kwota dofinansowania wynosi 15 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2015 r.

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Umowa nr 5/2015, zawarta w dniu 23 kwietnia 2015 r. z Gminą Skaryszew.
Kwota dofinansowania wynosi 12 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2015 r.

„Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Jedlance Starej, gmina Iłża”

Umowa zawarta w dniu 09 marca 2015 r. z Powiatem Radomskim. Kwota dofinansowania wynosi 12 120,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”

Umowa nr 8/2015, zawarta w dniu 26 lutego 2015 r. z Gminą Kowala.
Kwota dofinansowania wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia
31 grudnia 2015 r.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “V Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 07/2015, zawarta w dniu 01.06.2015 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 4 200,00 zł. Termin realizacji 20 czerwca 2015 r.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej”

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. ,przedłużona aneksem na rok 2015.
Kwota dofinansowania: 443 880,00 zł.

 

PROJEKTY 2014 R.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej”

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2014.
Kwota dofinansowania: 443 880,00 zł.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “IV Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 02/2014, zawarta w dniu 20.05.2014 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 4 200,00 zł. Termin realizacji 07 czerwca 2014 r.

 

 

PROJEKTY 2013 R.

 

” Świat otwarty dla niepełnosprawnych”

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zlecanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa
nr 240/2013 zawarta dn. 30 pażdziernika2013 r. Termin realizacji od 21.10.2013 r.
do 20.12.2013 r. Kwota dofinansowania, wynosi 9 600,00 zł.

 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “III Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 03/2013, zawarta w dniu 10.06.2013 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 700,00 zł. Termin realizacji 22 czerwca 2013 r.

Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2013.
Kwota dofinansowania: 443,880 zł.

Dom Matki i Dziecka
w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b
Zadanie pn. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej /Dom Dziecka/ od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.
Zadanie jest realizowane: zgodnie z umową nr 1/2013r o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 25 stycznia 2013 w Radomiu między Powiatem Radomskim i aneksem
nr 1 z dnia 6 lutego 2013r. do umowy Nr 1/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości 1 689.600 zł (słownie jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset złotych) co stanowi kwotę 3200 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych) miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez

Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

Streetworking

Obecnie Caritas Diecezji Radomskiej informuje, że w okresie od 01.02.2016 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą:
“Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu” w 2016r. Niniejsze zadanie publiczne zostalo powierzone w formie wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.17.2.2016 zawartej w dniu 11.02.2016r. Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% ze środków własnych.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu? w 2014r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.13.2.2014 zawartej w dniu 20.01.2014r w Radomiu.

Kwota dotacji: 60.000,00zł.