Zrealizowane projekty

UMOWA O DOTACJE ZAWARTA W DNIU 12.09.2016R. POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2016 DO 31.08.2017R. KWOTA DOTACJI 160 000, (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZLOTYCH).
___________________________________________________________________________________________________________
UMOWA nr 11 Podprogram 2015 na realizację z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 zawarta w dniu 23.06.2015 roku ze Związkiem Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności, czas realizacji: 23.06.2015r. – 29.06.2016r.
 
Telefon Zaufania

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 12023/2016/ASOS pod tytułem Telefon Zaufania ?Linia Braterskich Serc” zawarta w dniu 05.07.2016 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.
Okres realizacji zadania publicznego od 01.07.2016 do 31.12.2016.

Kwota dofinansowania 114 200,00zł.

UMOWA NR ZS-II.526.24.2016.MP Z GMINĄ MIASTA RADOMIA O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SPOŁECZNYM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015R. POD NAZWĄ “PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA”
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1.02.2016 -31.12.2016R., KWOTA DOTACJI: 12 000,00 zł.

“Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej”

Projekt pn. Organizacja zajęć dla dzieci i dla rodzin wymagających wsparcia “Pomocna Dłoń”
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji: 13 000,00 zł
Nr umowy: WPS.VI.946.1.75.2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.12.2016

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ?Nasza przyszłość jest w naszych rękach”
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 30 146,00 zł
Nr umowy: 95/160/2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.10.2016

Projekt pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016r. wypoczynek wyjazdowy ?Uśmiechnięte wakacje”
Dofinansowanie: Mazowiecki Kurator Oświaty
Kwota dotacji: 12 250, 00 zł
Termin realizacji: 25.06.2016-31.08.2016

Projekt pn. Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: ?Na wakacje po uśmiech”
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000, 00 zł
Nr umowy: 94/159/2016 z dnia 06.07.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

Projekt pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 21 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.47.2016.IK z dnia 01.06.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

Projekt pn. “Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia” w 2016r
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.4.1.2016 z dnia 11.02.2016
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

Projekt pn. “Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 13 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.20.2016.MP
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie

 “Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” to zadanie publiczne realizowane na podstawie trzyletniej Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej. Jest w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia. Jest realizowane od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.
Opis zadania: Celem głównym zadania jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy w rodzinie do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Cel jest realizowany poprzez prowadzenie następujących form pomocy: *działania leczące – prowadzenie długoterminowej pomocy w postaci psychoterapii (psychoanalitycznej, systemowej, poznawczo- behawioralnej) ? w formie cyklicznych cotygodniowych spotkań 50 minutowych * działania wspierające – realizowanie w postaci: 1.poradnictwa i konsultacji psychologicznych 2.terapii wsparcia 3.poradnictwa i konsultacji o charakterze prawnym . Zapisy na poszczególne formy pomocy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Wsparcia w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00., pod numerem telefonu : 48/365-10-87, a także osobiście ul. Kościelna 14b.
 
CNiZ,,Bajka”
Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014- 2016. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy Nr ZS-II.526.15.2014 zawartej w dn. 2 stycznia 2014 r. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 420 000 PLN.

Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma rok 2016 “Dopalaczom mówię nie- spędzam czas aktywnie i radośnie” w okresie od 04.05.2016 do 30.06. 2016 r. Zadanie realizowane na podstawie umowy NrZS-II.525.6.2016.IK zawartej w dniu 27.04.2016 rok. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 8.260 PLN.

Projekty realizowane przez Pedagogów ulicznych

Wsparcie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. pod nazwą ?prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy” zgodnie z umową nr ZS-II.526.4.2016.MP z 01.02.2016 r. w Radomiu
Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016
“Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn”
Projekt pt. ?ROZWÓJ DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ DLA OSÓB BEADOMNYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ” współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy WPS-VI.946.2.120.2015 ma służyć:
– podniesieniu efektywności systemu usług pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych. Udzieleniu pomocy w formie noclegu interwencyjnego – o ?niskoprogowym” standardzie – dla osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania;
– współpracy z ludźmi (streetworkerami) pomagającymi bezdomnym, którzy przebywają na ulicy;
– rozwojowi dostępności i efektywności usług pomocy interwencyjnej wraz z działaniami prewencyjnymi.
Kwota dotacji: 15 000, 00 zł
Termin realizacji: 01.06.2015-31.12.2015
Jadłodajnia
 “Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności, w/g umowy nr ZS.III.8124.17.2.2014 zawartej w dniu 2 stycznia 2014r. z Gminą Miasta Radom. 3 letni 2014-2016
Kwota dotacji – 130.000-, zł.

Jadłodajnia relizuje Umowę zawartą z Caritas Polska na zadanie “Kromka Chleba” – Nr Umowy 258/2013/CP z dnia 21.10.2013r z terminem realizacji do dnia 30.01.2014r.

Kwota dotacji – 12.000,00 zł.

 “Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności, w/g umowy nr ZS.III.8124.17.2.2014 zawartej w dniu 2 stycznia 2014r. z Gminą Miasta Radom. 3 letni 2014-2016
Kwota dotacji – 130.000-, zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej

PROJEKTY 2016 R.

„Udzielenie dotacji przez Powiat Radomski z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów, na rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża w 2016 r.”

Umowa zawarta, w dniu 01.03.2016 r. Kwota dofinansowania 12 120,00 zł. Termin wykorzystania środków do dnia 31 grudnia 2016 r.

“Wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacje)”

Umowa Nr 7.P.2016, zawarta w dniu 29.02.2016 r. w Kowali. Kwota dofinansowania
w wysokości 3 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

“Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2016.
Kwota dofinansowania: 443 880,00 zł.”

“Wsparcie rodzin z osoba niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”

Umowa Nr 8/PFU/2016, zawarta w dniu 14.04.2016 roku z Gminą Iłża. Kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “VI Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 2/2016, zawarta w dniu 20.05.2016 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 300,00 zł. Termin realizacji 10 czerwca 2016 r.

Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych
i różnicowych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności
i aktywności

Umowa NR 47/111/2016 zawarta w dniu 21.06.2016 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa mazowieckiego mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Kwota dofinansowanie wynosi
13 700,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego – od 16 września 2016 r. do 26 września 2016 r.

“Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Umowa Nr 19/2016, zawarta w dniu 17 maja 2016 r. z gmina Skaryszew. Kwota dofinansowania wynosi 11 000,00 zł. Termin realizacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

“I Konkurs Taneczny Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 14/2016, zawarta w dniu 01.09.2016 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 000,00zł . Termin realizacji 17 września 2016 r.

PROJEKTY 2015 R.

 

„Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”.

Umowa nr 5/PFU/2015, zawarta w dniu 17.04.2015 r. z Gminą Iłża.
Kwota dofinansowania wynosi 15 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2015 r.

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Umowa nr 5/2015, zawarta w dniu 23 kwietnia 2015 r. z Gminą Skaryszew.
Kwota dofinansowania wynosi 12 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2015 r.

„Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Jedlance Starej, gmina Iłża”

Umowa zawarta w dniu 09 marca 2015 r. z Powiatem Radomskim. Kwota dofinansowania wynosi 12 120,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”

Umowa nr 8/2015, zawarta w dniu 26 lutego 2015 r. z Gminą Kowala.
Kwota dofinansowania wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia
31 grudnia 2015 r.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “V Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 07/2015, zawarta w dniu 01.06.2015 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 4 200,00 zł. Termin realizacji 20 czerwca 2015 r.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej”

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. ,przedłużona aneksem na rok 2015.
Kwota dofinansowania: 443 880,00 zł.

 

PROJEKTY 2014 R.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej”

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2014.
Kwota dofinansowania: 443 880,00 zł.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “IV Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 02/2014, zawarta w dniu 20.05.2014 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 4 200,00 zł. Termin realizacji 07 czerwca 2014 r.

 

 

PROJEKTY 2013 R.

 

” Świat otwarty dla niepełnosprawnych”

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zlecanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa
nr 240/2013 zawarta dn. 30 pażdziernika2013 r. Termin realizacji od 21.10.2013 r.
do 20.12.2013 r. Kwota dofinansowania, wynosi 9 600,00 zł.

 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “III Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 03/2013, zawarta w dniu 10.06.2013 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 700,00 zł. Termin realizacji 22 czerwca 2013 r.

Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2013.
Kwota dofinansowania: 443,880 zł.

Dom Matki i Dziecka
w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b
Zadanie pn. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej /Dom Dziecka/ od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.
Zadanie jest realizowane: zgodnie z umową nr 1/2013r o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 25 stycznia 2013 w Radomiu między Powiatem Radomskim i aneksem
nr 1 z dnia 6 lutego 2013r. do umowy Nr 1/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości 1 689.600 zł (słownie jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset złotych) co stanowi kwotę 3200 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych) miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez

Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

Streetworking

Obecnie Caritas Diecezji Radomskiej informuje, że w okresie od 01.02.2016 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą:
“Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu” w 2016r. Niniejsze zadanie publiczne zostalo powierzone w formie wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.17.2.2016 zawartej w dniu 11.02.2016r. Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% ze środków własnych.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu? w 2014r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.13.2.2014 zawartej w dniu 20.01.2014r w Radomiu.

Kwota dotacji: 60.000,00zł.