Realizowane projekty

W dniu 14 maja 2019 roku Caritas Diecezji Radomskiej podpisała umowę na realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Umowa nr 17887/2019/ASOS została zawarta między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 reprezentowanym na podstawie upoważnienia przez Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej.
Nazwa zadania: Senior pomocny seniorowi w potrzebie.

Kwota dofinansowania to 137000zł.
Termin realizacji zadania: od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Porozumienie o wykonywaniu świadczenń wolontariackich

Umowa nr DPS/B/031/2019
O wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Moduł I: Profilaktyka,” Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych”; realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy bezdomnym”.
Termin realizacji zadania 18.03.2019-31.12.2019r.kwota dotacji: 55 885,00złotych.

UMOWA NR 113/2019/CP zawarta w dniu 4 kwietnia 2019r. w Warszawie między:
Caritas Polska a Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie projektu pn: Caritas Seniorom – Seniorzy Caritas w ramach Programu Senior Caritas. Kwota dofinansowania 12 000,00złotych (dwanaście tysięcy złotych). Termin realizacji 4.04.2019r. – 31.12.2019r.

Umowa Darowizny nr 39/2019/CP zawartą w dniu 12.02.2019r. Caritas Polska na nieodpłatne i bezinteresowne dofinansowanie Programu „Na codzienne zakupy” realizowanego we współpracy z Jeronimo Martin Polska S.A.
Kwota darowizny: 228 000,00zł. (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 8.08.2018R. Z KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2018 DO 31.08.2019R. KWOTA DOTACJI 160 000 ZŁ. (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
dotyczy dożywiania 200 dzieci.

POPŻ 2014-2020
UMOWA NR 31/ PODPROGRAM 2018
na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 zawarta z Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w dniu 11.10.2018r.