Realizowane projekty

UMOWA NR 174/2018/CP ZAWARTA 28.05.2018R Z CARITAS POLSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU „ KSZTAŁTUJEMY NASZE SERCA DLA POLSKI” W RAMACH PROJEKTU „100 PROJEKTÓW NA 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI ”, WYSOKOŚĆ DOTACJI 20 000,00 ZŁ.(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). TERMIN REALIZACJI 28.05.2018 – 31.12.2018R.

UMOWA DAROWIZNY NR 47/2018/CP/CDR 27 zawarta 12.02.2018r. z CARITAS POLSKA w ramach realizacji programu „ Na codzienne zakupy” w wysokości 252 000,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
Termin realizacji 1.03.2018 – 31.12.2018r.

 

POPŻ 2014-2020
UMOWA NR 25/ PODPROGRAM 2017
na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 zawarta z Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w dniu 14.09.2017r.
Czas realizacji zadania 14.09.2017r. – 20.06.2018r.

 

Zadania publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.pn: ”CZAS WAKACJI I NAUKI W POLSCE I PO POLSKU” w okresie od 2 CZERWCA 2017 r. do 11 CZERWCA 2017 r. zgodnie z Umową nr 116/0322/2017 zawartą w dniu 14.06.2017r. z Kancelarią Senatu Kwota dotacji: 50 000,00zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 14526/2017/ASOS pod tytułem Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych zawarta w dniu 31.03.2017 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.Okres realizacji zadania publicznego od 01.04.2017 do 31.12.2017.
Kwota dofinansowania 159300,00zł.

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 20.09.2017R. POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2017 DO 31.08.2018R. KWOTA DOTACJI 160 000 ZŁ. (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
dotyczy dożywiania 200 dzieci.

Fead 2014-2020