Realizowane projekty

Zadania publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.pn: ”CZAS WAKACJI I NAUKI W POLSCE I PO POLSKU” w okresie od 2 CZERWCA 2017 r. do 11 CZERWCA 2017 r. zgodnie z Umową nr 116/0322/2017 zawartą w dniu 14.06.2017r. z Kancelarią Senatu Kwota dotacji: 50 000,00zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 14526/2017/ASOS pod tytułem Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych zawarta w dniu 31.03.2017 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.Okres realizacji zadania publicznego od 01.04.2017 do 31.12.2017.
Kwota dofinansowania 159300,00zł.

UMOWA O DOTACJE ZAWARTA W DNIU 12.09.2016R. POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ „ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2016 DO 31.08.2017R. KWOTA DOTACJI 160 000, (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZLOTYCH).

Fead 2014-2020